x

İnsan Kaynakları Politikası

Şirketin faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak insan kaynağının planlanması, seçilmesi, işe alınması, görevlendirilmesi, özlük işlemlerinin takibi, ücret yönetimi, eğitim planlaması, performans yönetimi, kariyer yönetimi gibi işlemlerin Şirketin misyon ve vizyonuna uygun İnsan Kaynakları politikasının ana hedefleridir. Bu hedefler;

  1. Şirketin amaç ve stratejik hedefleri doğrultusunda göreve uygun adayı işe almak,
  2. Optimum seviyede personel istihdam etmek,
  3. Personelin yetkinliğini ve verimliliğini arttırmak için eğitim ve gelişim programları düzenlemek,
  4. Şirkette çalışan tüm personele adil ve eşit imkânlar sağlamak suretiyle işyerinde ve işle ilgili maddi ve manevi haklarını korumak,
  5. Sosyal hizmet ve yardımlardan bütün personelin eşit ölçülerde faydalanmasını sağlamak suretiyle verimi artırıcı ve Şirkette çalışmayı özendirici önlemler almak,
  6. Personelin kendisini ilgilendiren konularda zamanında haberdar edilmesi, personelin görüş ve eleştirilerinin yönetime kolaylıkla iletilmesini sağlamak amacıyla Şirket içindeki haberleşme usul ve imkânlarını geliştirmek,
  7. Personeli başarılı olmaya teşvik etmek, başarılı olan personeli ödüllendirmek,
  8. Personelin kurum kültürünü benimsenmesini sağlamak,
  9. Personelin görevinin gerektirdiği sorumluluk, iş disiplini, tutum ve davranışları tanımlamak, düzenlemek ve geliştirmek,
  10. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınmasını ve çevre bilinci ile ilgili duyarlılığın oluşmasını sağlamak,