Duyurular

GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI
Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30.04.2020 Perşembe günü Saat 14:00’da yapılacaktır

 

İSYÖN İSTANBUL YÖNETİM YENİLEME  ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimizin 02.04.2020 tarihinde yapılması planlanan Olağan Genel Kurul Toplantısının ertelenmesi üzerine, Yönetim Kurulumuzun  03/04/2020 tarih, 2020/18 sayılı kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 12. Maddesi gereğince, 2019 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 30.04.2020 Perşembe Günü Saat 14:00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

 

Hamdi ARPA   

Yönetim Kurulu Başkan Vekili 

Genel Müdür  

Gökhan GÜNAYDIN

Yönetim Kurulu Başkanı  

 

 

    

 

İSYÖN İSTANBUL YÖNETİM YENİLEME  ANONİM ŞİRKETİ

30 NİSAN 2020 TARİHİNDE YAPILACAK

2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

 

1-  Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

 2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

 3- 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması

 4- 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

 5- TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,

 6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

 7- Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi,

8- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,

 9- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,

10- Bağımsız Denetçi seçimi,

11- TTK m. 395 ve m.396’a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,

12- Dilek, temenniler ve kapanış.  

 

 

V E K Â L E T N A M E

 

İSYÖN İSTANBUL YÖNETİM YENİLEME  ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

 

İsyön İstanbul Yönetim Yenileme  Anonim Şirketi’nin 30.04.2020 Perşembe günü Saat: 14:00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .............................................................................. ‘yı vekil tayin ediyoruz.

 

Vekilin(*) ;

 

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

 

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :