Duyurular

2018 YILI FAALİYET DÖNEMİNE AİT OLAĞAN GENEL KURUL

2018 YILI

FAALİYET DÖNEMİNE AİT OLAĞAN GENEL KURUL 

05.03.2019

Şirketimizin 2018 Yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak Olağan Genel Kurulunun, 22 Mart 2019 Cuma günü saat: 10:00’ da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/ İSTANBUL adresindeki,  İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere T.T.K.m.414 hükmü uyarınca toplantıya çağrılmasına Yönetim Kurulunca karar verilmiştir.

 

     GÜNDEM:

1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2-Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzâkeresi,

3-2018 Yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzâkeresi ve tasdiki,

 4-T.T.K. m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişiklik-

    lerinin Genel Kurulun onayına sunulması,

5-Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrâ edilmeleri,

6-Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi,

7-Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,

8-Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,

 9-T.T.K. m. 395 ve m.396’a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,

10-Dilek, temenniler ve kapanış.

EK-1 Doküman için tıklayınız.